ALGEMENE VOORWAARDEN CONSTRUCT ADVOCATEN

Artikel 1 – Construct Advocaten

 1. Construct advocaten is een naar Nederlands recht opgerichte maatschap die tot doel heeft het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk, daaronder begrepen de advocatuur.
 2. Construct Advocaten heeft geen derdengeldenrekening.

 

Artikel 2 – toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Construct Advocaten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, ongeacht of deze dienstverlening is verricht in de hoedanigheid van advocaat, arbiter, bindend adviseur of anderszins.
 2. Naast Construct Advocaten kunnen ook alle andere personen die op enigerlei wijze aan Construct Advocaten zijn verbonden c.q. voor haar werkzaam zijn en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door Construct Advocaten zijn ingeschakeld op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

 

Artikel 3 – overeenkomst van opdracht

 1. Iedere overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Construct Advocaten ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van Artikel 7: 404 BW en artikel 7: 407 lid 2 BW wordt volledig uitgesloten.
 2. Verstrekte opdrachten worden door Construct Advocaten uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uit voering is gegeven, geen rechten ontlenen.

 

Artikel 4 – aansprakelijkheid

 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Construct Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Construct Advocaten onder die verzekering draagt.
 2. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Construct Advocaten zijn ingediend binnen drie maanden nadat de opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert, en in ieder geval vijf jaar na verzending van de laatste declaratie in de betreffende kwestie.
 3. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers worden ingeschakeld (zoals bijvoorbeeld deurwaarders, notarissen, onderzoeksbureaus, incassobureaus, accountants, fiscalisten, het Kadaster, de Kamer van Koophandel, andere advocaten(kantoren etc.) hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Construct Advocaten gegeven opdrachten de bevoegdheid van Construct Advocaten in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Construct Advocaten voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.
 4. De in artikel 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
 5. Construct Advocaten is voor haar beroepsaansprakelijkheid (en die van haar advocaten) verzekerd bij  Amlin Europe NV (Van Heuven Goedhartlaan 939, Amstelveen, Postbus 2190, 1181 LD Amstelveen). Het maximaal verzekerd bedrag bedraagt EUR 5.000.000 per aanspraak en EUR 10.000.000 per verzekeringsjaar.  Niet gedekt zijn aanspraken waarop van toepassing is het recht van staten die zijn gelegen buiten de Europese Unie.

 

Artikel 5 – honorarium

 1. Het Honorarium wordt naar tijd en aard van de werkzaamheden gespecificeerd en met Verschotten en omzetbelasting aan de Cliënt in rekening gebracht. De verrichte werkzaamheden worden uitgedrukt in eenheden van 6 minuten. Voor zover mogelijk wordt iedere maand gedeclareerd.
 2. Griffierechten alsmede overige verschotten groter dan EURO 50,00 kunnen tussentijds in rekening gebracht worden.
 3. Reistijd wordt tegen het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht. Reiskosten worden op basis van EURO 0,29 per kilometer of vergoeding van de kosten van het openbaar vervoer in rekening gebracht.
 4. De Vennootschap kan de hoogte van de tarieven – aan de hand waarvan het Honorarium wordt bepaald – tussentijds aanpassen. In dat geval zullen óók in lopende zaken vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht.
 5. De Vennootschap kan een voorschot op het Honorarium en de Verschotten verlangen. Griffierechten dienen in voorkomend geval voor aanvang van een procedure door de Cliënt te worden voldaan.
 6. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van declaraties te geschieden binnen een termijn van 14 dagen, op een wijze zoals onderaan de declaratie staat aangegeven. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is Cliënt in verzuim waardoor Cliënt wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten à 10% over het openstaande bedrag van de declaratie (inclusief btw) verschuldigd is. De Vennootschap is in dat geval tevens bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting of beëindiging van de werkzaamheden.
 7. Indien de Vennootschap haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt en terzake geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, is Cliënt gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten aan de Vennootschap te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden en vastrecht, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde Honorarium, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.

 

Artikel 6 – klachtenregeling

 1. Construct Advocaten kent een kantoorklachtenregeling die van toepassing is op alle overeenkomsten van opdracht aangegaan door Construct Advocaten.

 

Artikel 7 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Construct Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Onverminderd het voor de advocaten van Construct Advocaten geldende tuchtrecht zullen geschillen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.