ALGEMENE VOORWAARDEN CONSTRUCT ADVOCATEN, versie september 2019

Artikel 1 – algemeen

 1. Construct advocaten is een naar Nederlands recht opgerichte maatschap die tot doel heeft het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk, daaronder begrepen de advocatuur.
 2. Construct Advocaten is gevestigd te Elst en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70214166.
 3. Construct Advocaten heeft geen derdengeldrekening.

 

Artikel 2 – toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Construct Advocaten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, ongeacht of deze dienstverlening is verricht in de hoedanigheid van advocaat, arbiter, bindend adviseur of
 2. Naast Construct Advocaten kunnen ook alle andere personen die op enigerlei wijze aan Construct Advocaten zijn verbonden c.q. voor haar werkzaam zijn en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door Construct Advocaten zijn ingeschakeld op deze Algemene Voorwaarden een beroep
 3. Construct Advocaten is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde en/of aangevulde algemene voorwaarden worden aan de opdrachtgever toegezonden.

Artikel 3 – overeenkomst van opdracht

 1. Iedere overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Construct Advocaten ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van Artikel 7: 404 BW en artikel 7: 407 lid 2 BW en artikel 7:409 BW wordt volledig
 2. Verstrekte opdrachten worden door Construct Advocaten uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uit voering is gegeven, geen rechten
 3. Ten aanzien van de opdracht is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Construct Advocaten en uitdrukkelijk niet van een resultaatsverbintenis. Construct Advocaten voert de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend Construct Advocaten
 4. Construct Advocaten is bevoegd – indien zij dat voor een juiste uitvoering van de opdracht gewenst vindt – namens en op kosten van de opdrachtgever derden (zoals deurwaarders, notarissen, accountants en andere deskundigen) voor de uitvoering van de opdracht in te schakelen.
 5. Alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep

Artikel 4 – aansprakelijkheid

 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Construct Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Construct Advocaten onder die verzekering Het verzekerde bedrag is op dit moment € 5.000.000,– per aanspraak met een maximum van
  € 10.000.000,– per jaar.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag van € 25.000,– dan wel, indien het honorarium dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht hoger is dan
  € 25.000,–, tot het bedrag van het met de opdracht samenhangende honorarium tot een maximum van € 50.000,–.
 3. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Construct Advocaten aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Construct Advocaten gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Construct Advocaten onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB)
 4. Iedere aansprakelijkheid van die personen die aan Construct Advocaten verbonden zijn, zoals werknemers, maten en/of bestuurders, en die bij de uitvoering van de opdracht door Construct Advocaten zijn ingeschakeld, is uitgesloten. Die personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
 5. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers worden ingeschakeld (zoals bijvoorbeeld deurwaarders, notarissen, onderzoeksbureaus, incassobureaus, accountants, fiscalisten, het Kadaster, de Kamer van Koophandel, andere advocaten(kantoren etc.) hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Construct Advocaten gegeven opdrachten de bevoegdheid van Construct Advocaten in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Construct Advocaten voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is
 6. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Construct Advocaten zijn ingediend binnen een jaar nadat de opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert, en in ieder geval vijf jaar na verzending van de laatste declaratie in de betreffende
 7. De in artikel 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht

Artikel 5 – honorarium

 1. Het Honorarium wordt naar tijd en aard van de werkzaamheden gespecificeerd en vermeerderd met verschotten en omzetbelasting . De verrichte werkzaamheden worden uitgedrukt in eenheden van 6 minuten. Voor zover mogelijk wordt iedere maand
 2. Verschotten zijn de kosten die Construct Advocaten specifiek ten behoeve van de opdrachtgever voldoet, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, koeriersdiensten en het Verschotten groter dan EURO 50,– kunnen tussentijds in rekening gebracht worden.
 3. Reistijd wordt tegen het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht. Reiskosten worden op basis van EURO 0,29 per kilometer of vergoeding van de kosten van het openbaar vervoer in rekening
 4. Construct Advocaten kan de hoogte van de tarieven – aan de hand waarvan het honorarium wordt bepaald – tussentijds aanpassen. In dat geval zullen óók in lopende zaken vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden
 5. Construct Advocaten kan een voorschot op het honorarium en de verschotten verlangen. Griffierechten dienen in voorkomend geval voor aanvang van een procedure door de cliënt te worden
 6. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van declaraties te geschieden binnen een termijn van 14 dagen, op een wijze zoals in de declaratie staat aangegeven. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is cliënt in verzuim waardoor cliënt wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten à 10% over het openstaande bedrag van de declaratie (inclusief btw) verschuldigd is. Construct Advocaten is in dat geval tevens bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen. Construct Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting of beëindiging van de
 7. Indien Construct Advocaten haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt en terzake geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, is cliënt gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten aan Construct Advocaten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden en vastrecht, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.
 8. De Opdrachtgever komt geen beroep toe op opschorting of

Artikel 6 – klachtenregeling

 1. Construct Advocaten kent een kantoorklachtenregeling die van toepassing is op alle overeenkomsten van opdracht aangegaan door Construct Advocaten.
 2. Het klachtenreglement biedt de opdrachtgever de mogelijkheid schriftelijk (waaronder begrepen: per e-mail) een klacht in te dienen over het optreden van de behandelend advocaat of over de declaratie. De klacht kan worden gericht aan de behandelend advocaat en/of aan de klachtenfunctionaris van Construct Advocaten (te vinden op constructadvocaten.nl).

Artikel 7 – archivering en persoonsgegevens

 1. Nadat de opdracht is beëindigd, wordt het dossier gedurende zeven jaar bewaard. Na afloop van de termijn staat het Construct Advocaten vrij het dossier te vernietigen. Construct Advocaten is bevoegd dossiers op digitale wijze te bewaren.
 2. Construct Advocaten verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die zij met opdrachtgever heeft gesloten, waarvoor zij een privacy statement heeft opgesteld dat is terug te vinden op www.constructadvocaten.nl.
 3. Construct Advocaten staat ervoor in dat zij de persoonsgegevens verwerkt overeenkomstig de eisen die hieraan volgens de in Nederland geldende privacyregelgeving worden gesteld, waaronder de AVG en de Uitvoeringswet AVG.
 4. Construct Advocaten zal de door haar verwerkte persoonsgegevens zonder toestemming van Opdrachtgever niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij de gegevens heeft verzameld en zal deze gegevens niet met derden delen zonder toestemming van Opdrachtgever.
 5. Construct Advocaten zal de door haar verwerkte persoonsgegevens middels passende technische en organisatorische maatregelen beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bij het nemen van deze maatregelen zal rekening gehouden worden met de stand van de techniek, de kosten van de te nemen maatregelen en de risico’s die aan de verwerking van de betreffende persoonsgegevens zijn verbonden. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking te voorkomen.
 6. Vragen en verzoeken in verband met de door Construct Advocaten verwerkte persoonsgegevens kunnen worden gericht aan Edwin van Dijk (e.dijk@constructadvocaten.nl).

Artikel 8 – toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Construct Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Onverminderd het voor de advocaten van Construct Advocaten geldende tuchtrecht zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.